Financiën

Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. Het door de oprichters tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde bedrag;
  2. Subsidies, giften en donaties;   
  3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;
  4. Eventuele andere verkrijgingen en baten.

Bestemming liquidatiesaldo
In artikel 12 van de statuten is hierover het volgende opgenomen:


Ontbinding en vereffening

  1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
  2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
  4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
  5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
  6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
  7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Financieel jaarverslag
Na afloop van elk boekjaar zal het jaarverslag en de financiële verantwoording hier worden geplaatst.


Fiscaal nummer

859010478

Help jij ons een stap verder?

Help mee als vrijwilliger of met een donatie.